Lolong lemesna ?, nasehat lemesna ?, pelong lemesna ?


Lolong lemesna ?
nasehat lemesna ? 
pelong lemesna ?

– kalau kita melihat pertanyaan ini sering tidak menemukan jawaban dan cara penyelesaianya. kita sudah mencarinya kesana sini diinternet. Untuk menyelesaikan pertanyaan yang sulit tersebut, faq.co.id telah menyiapkan soal beserta caranya. Mulai dari kelas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 juga tersedia secara gratis.

diharapkan dengan adanya jawaban soal ini dapat mempermudah kamu dalam belajar di rumah maupun disekolah saat diberikan tugas. oke teman teman jangan berlama lagi mari simak penjelasan lengkapnya dibawah ini ya.


Lolong lemesna ?
nasehat lemesna ? 
pelong lemesna ?

ISI JAWABAN :

1. Kecap lemesna tina lolong biasana sok digunakeun gaya basa rautan atawa gaya basa eufimisme. Gaya basa rautan nyaeta gaya basa ku ngahalusan kecap nu aya, sabab lamun make kecap nu aya dianggap tabu atawa kurang pantes. Kecap lolong halusna ku ngagunakeun gaya basa rautan nyaeta “teu ningali”.

2. Kecap lemesna tina nasehat nyaeta piwuruk atawa pituah.

3. Kecap halusna tina pelong nyaeta teuteup. Kecap halusna tina melong nyaeta neuteup. Kitu oge kecap papelong-pelong kecap halusna jadi pateuteup-teuteup.

itulah kunci jawaban dan rangkuman mengenai pertanyaan


Lolong lemesna ?
nasehat lemesna ? 
pelong lemesna ?

. semoga bermanfaat untuk adik dan teman teman semua. nantikan jawaban lainya hanya di situs faq.co.id ini. Terimakasih semoga dapat nilai yang bagus dan dapat juara